در حال بارگذاری ...

JAVA(پیشرفته)

مدرک خود را با لذت یادگیری واقعی دریافت کنید
ثبت نام میکنم

معرفی کلی دوره: 


زبان جاوا شبیه به ++C  است اما مدل شی گرایی جاوا از زبان اسمال تالک گرفته شده است. ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺟﺎوا اﯾﻦ اﺳـــﺖ که ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫد. ﺿــﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻧﻮﺷــﺘﻪﺷــﺪه ﺑﻪ اﯾن زﺑﺎن ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن‌های ﻧﺴــﻞ اول C بالا است. برنامه‌های جاوا به صورت بایت کد(کامپایل) می‌شوند و توسط JVM (ماشین مجازی جاوا) به کدهای ماشین تبدیل و اجرا می‌شوند. در صورت وجود JVM مانند سایر زبان‌های مبتنی بر آن که وابسته به سیستم عامل خاصی نیستند برنامه‌های نوشته شده به جاوا بر روی هر نوع سیستم عامل و هر گونه وسیله الکتریکی قابل اجرا  می‌باشند. ﺷﻌﺎر ﺟﺎوا  (ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻨﻮﯾﺲ و ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ اﺟﺮا ﮐﻦ) Write once, Run anywhere که به همین ویژگی اشاره دارد.


پیش‌نیاز: 


برنامه نویسی ++C


این دوره مناسب چه کسانی است؟


-کلیه علاقه‌مندان به زبان‌های برنامه‌نویسی
-علاقه‌مندان به زبان برنامه‌نویسی اندروید

 

اهداف اصلی این دوره چیست؟


آشنایی با شیوه‌های ساخت برنامه‌های (JAVA Application) مختلف برای کاربردهای معمولی و استفاده در سیستم‌های خبره.


پس از شرکت در این دوره، چه مهارت‌هایی را کسب خواهید کرد؟


- ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي اﺻــﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴــﯽ ﺗﻮﺳــﻂ اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮاي ﮐﺪﻧﻮﯾﺴــﯽ در ﻣﺤﯿﻂ NetBeans و دیگر محیط‌های مربوط به این زبان.
- اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎي داراي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨد (Windows, Mac OS, Linux)


فرصت‌های شغلی پس از گذراندن دوره:


مسئول سایت و پشتیبانی سایت،مسئول سرورهای وب پایگاه داده و نرم افزار
 

در این دوره چه مهارتهایی یاد میگیرید؟

از این دوره چه کلاس هایی در حال ثبت نام است؟
ویژگی‌های دوره‌های آموزشی جهاد دانشگاهی
منتهی به گواهینامه معتبر

تمام گواهینامه‌های صادر شده در پایان دوره جهاد دانشگاهی، مورد تأیید سازمان‌های دولتی و بخشهای خصوصی می‌باشد.

مهارت‌آموزی از طریق طرح چالشها

مباحث آموزشی در دوره‌های آموزشی جهاد، با دستمایه قرار دادن چالشهای واقعی محیط کار و پروژه‌های پایانی، مطرح شده و باعث تسلط مخاطبین در مهارتهای عملی می‌شود.

بدون تعطیلی

برگزاری اغلب دوره‌ها به شیوه تلفیقی (توأماً به صورت حضوری و آنلاین) باعث می‌شود مخاطبین بتوانند از گزینه آنلاین در شرایط خاص استفاده کنند.

اساتید ممتاز کشور

تمام کلاسهای جهاد دانشگاهی در حوزه فناوری اطلاعات با همکاری برترین اساتید کشور که دست‌اندرکار فعالیتهای حرفه‌ای هستند برگزار می‌شوند.